Algemene Voorwaarden

Eef Sanders Atelier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74785052. BTW-nummer NL001611377B53.
E-mail: eef.sanders@outlook.com. Website: www.eefsanders.com. Eef Sanders Atelier is gevestigd aan de Arkenpark de Plashoeve 31, 3645AG te Vinkeveen (alleen bezoeken op afspraak, geen showroom).

Artikel 1 | Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en op alle overeenkomsten (overeenkomsten op afstand) van Eef Sanders Atelier die strekken tot de verkoop van producten. Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Eef Sanders (eef.sanders@outlook.com)

Artikel 2 | Producten

2.1 Productspecificaties worden vermeld evenals de prijs van het Product inclusief lokale BTW worden vermeld bij de aangeboden Producten op de eefsanders.com. website. Verzendkosten worden weergegeven voor of na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.2 Producten aangeboden op de Eef Sanders.com website bevatten een zo nauwkeurig mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.

2.3 Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 2.2 in de werkelijkheid anders blijken te zijn, is Eef Sanders Atelier op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

2.4 Eef Sanders Atelier geeft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product; deze term is slechts een indicatie. De gemiddelde levertijd is drie dagen.

2.5 Eventuele verschuldigde invoerrechten zijn altijd voor rekening van de Klant.

Artikel 3 | Overeenkomst en levering

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Eef Sanders uitgebrachte aanbieding of offerte heeft aanvaard en Eef Sanders met deze aanvaarding heeft ingestemd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Eef Sanders Atelier overgaat tot levering van Producten aan de Klant, nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de eefsanders.com website.

3.3 Het staat Eef Sanders Atelier altijd vrij om – zonder opgaaf van redenen – niet akkoord te gaan met een aanbod van een Klant. In het geval dat de Klant reeds een (aan)betaling heeft gedaan aan Eef Sanders Atelier, zal Eef Sanders Atelier dit bedrag onmiddellijk na de weigering aan de Klant terugbetalen.

3.4 Na totstandkoming van een overeenkomst stuurt Eef Sanders Atelier u per e-mail de bevestiging voor acceptatie van betaling en bestelgegevens. Indien u een factuur met btw nodig heeft, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar eef.sanders@outlook.com.

3.5 Eef Sanders Atelier bezorgt de Producten met Post NL koeriersdienst

3.6 Wanneer de Klant per ongeluk Eef Sanders Atelier op de hoogte heeft gesteld van een vals adres, de Klant een valse bezorg optie heeft gekozen of de Klant niet thuis is voor bezorging met extra kosten tot gevolg, worden alle extra kosten doorberekend aan de Klant.

3.7 Eef Sanders Atelier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de levertijd van onze koeriersdienst.

Artikel 4 | Prijs & Betaling

4.1 Bij Eef Sanders Atelier via de website eefsanders.com, worden betalingen geaccepteerd via de beveiligde betaalmethode van Ideal.

4.2 Productspecificaties alsmede de prijs van het Product inclusief lokale (NL) BTW staan ​​vermeld op de eefsanders.com website. Verzendkosten worden voor of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst weergegeven. Als invoerrechten van toepassing zijn op de verzendbestemming, zal Eef Sanders Atelier de juiste rechten niet communiceren via de verzendkosten van de externe transporteur. Verzending vindt plaats op basis van DAP (Delivered At Place), daarom is de Klant verantwoordelijk voor de juiste betaling van invoerrechten. Eef Sanders Atelier is niet aansprakelijk voor eventueel door Derde of Eef Sanders Atelier gedane offertes in overleg.

4.3 Betaling dient te geschieden tijdens de totstandkoming van een Overeenkomst.

4.4 Klant dient eventuele onjuistheden in de facturering direct te melden aan Eef Sanders Atelier (via eef.sanders@outlook.com), waarna Eef Sanders Atelier het bedrag zal corrigeren.

4.5 Onjuistheden in de facturering ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichting of enige andere verplichting vermeld in deze voorwaarden.

Artikel 5| Retourneren van producten

5.1 Consument heeft na ontvangst van het (de) bestelde Product(en) veertien (14) dagen de tijd om – op grond van zijn Herroepingsrecht – het (de) bestelde Product(en) ongeopend en onbeschadigd, zonder opgave van redenen, te retourneren.

5.2 Na ontvangst van het Product zal Eef Sanders Atelier binnen dertig (30) dagen de factuurwaarde van het Product aan de Consument terugbetalen.

5.3 Indien een Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, zijn het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.

5.4 Vanaf het moment van ontvangst van het Product(en) dient de Consument alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of de verpakkingen te voorkomen.

5.5 Beschadigde producten worden door Eef Sanders Atelier niet teruggenomen.

Artikel 6 | Garantie

6.1 De Klant dient de geleverde Producten direct na ontvangst te controleren. Eventuele defecte Producten dienen uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen aan Eef Sanders Atelier te worden gemeld.

6.2 Indien Eef Sanders Atelier de klachten gegrond verklaart, wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of terugbetaling van de factuurwaarde van het Product aangeboden.

6.3 De Klant heeft geen recht op Garantie zoals beschreven in dit artikel indien wordt geconcludeerd dat het gebrek aan het Product door de Klant is veroorzaakt.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud & Intellectuele eigendom

7.1 De door Eef Sanders Atelier geleverde Producten blijven eigendom van Eef Sanders Atelier tot het moment dat Klant alle verplichtingen uit de met Eef Sanders Atelier gesloten overeenkomst goed heeft nagekomen. Het intellectuele eigendom van de Producten blijft bij Eef Sanders Atelier. Het is klanten van Eef Sanders Atelier niet toegestaan ​​de website of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen zonder toestemming van Eef Sanders Atelier.

Artikel 8 | Toepasselijk recht en rechtszaken

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.